Startsidan Aktiviteter Historia Styrelsen Föreningen
Bagarstugan Folkparken Hästjärnvägen Milan Smedjan

Historia

Hästjärnvägen

Under gruvindustrien och järnhanteringen i Bergslagen på 1800-talet, var transporterna tidvis ett stort problem. Den tidens kalla vintrar gjorde det möjligt att köra med häst och släde över både land och vatten, värre var det under övriga delen av året. 1864 bildades Hellefors Bruks Aktiebolag (HBA). Brytningen av malm i Silvergruvorna återupptogs 1878, först i liten skala därefter intensivt 1888-1896 med anrikningsverk först vid S:t Eriksgruvan, och från 1890 intill älven vid Silververket.
Anrikningsverket vid Silvergruvan byggdes 1895 om till träsliperi, som 1910 flyttades till Hällefors.
Transportproblemen gjorde att en koncessionsansökan om att få anlägga en hästjärnväg mellan Vintersjön och Örlingssjön inlämnades till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 1873. I november samma år, erhölls tillståndet. Banans längd var 3,5 km med en spårvidd på 891 mm och med en banvall med bredden 10 fot. Spårvidden ändrades troligen redan vid bygget till 742 mm. Banan som byggdes med handkraft var färdig på våren 1874.
I Älvsjöhyttan byggdes 1874 en 0,6 km lång järnväg ner till en liten hamn i älven. Vagnarna fördes över från järnvägen till en 22 meter lång färja med dubbla spår, som kunde lasta 50 ton järn på 12 vagnar. Vid Vintersjö brygga överfördes vagnarna åter till järnvägen. 2 hästar kunde dra 2 vagnar var i den svaga lutningen ner mot Örling, för ny omlastning och vidare transport över Örlingssjön. Trafiken var livlig, redan 1874 fraktades 1170 ton tackjärn från Älvsjöhyttan till Hällefors. Både hyttan vid Älvsjöhyttan och den vid Gustavsström lades ner 1896, men transporterna fortsatte fram till 1924 med trävaror, timmer och kolved.

På 1870-talet anlade bruket två s k forsbanor vid Svartälven för att underlätta godssändningarna till och från Älvsjöhyttan. Det ansågs lämpligt att ersätta forvägen mellan Silvergruvan och Svartälven med en bruksbana. En sådan blev anlagd omkr. 1875 och trafikerades som hästbana. Längden var ca 2,5 km och spårvidden 0,742 meter. Banan utgick från (ungefär) södra änden av Silverknuten samt fördes därifrån i nortvästlig riktning fram till älven. Den gick över vid det s k Silververket och anslöts till den tidigare anlagda banan förbi forsarna. Vagnarna gick därefter ned till brukets lastbrygga och lastades på pråmar, som fördes till Hällefors. Efter ca 20 års trafikering inställdes malmbrytningen, varefter järnvägstrafiken upphörde omkr. år 1898.

Järnvägen Gäddsjön – Jordbro torvmosse – Silververkets järnväg

De av Hellefors bruk på 1870-talet anlagda banorna uppe i skogarna vid Örlingen och Silvergruvan, ingick i en transportled som snabbt och ekonomiskt förde traktens järn och skogsprodukter ned till bruket. Dessa gick ej friktionsfritt, då det vintertid kunde uppstå ishinder, dels att det heta och regnfattiga somrar kunde vara lågt vattenstånd, vilket utgjorde svårigheter att framföra pråmarna. Bruket hade mycket goda erfarenheter av sina bruksbanor, varför man beslöt byta ut de kombinerade järnbane- och vattenleden mot en enda järnväg. Man ansåg att järnvägen skulle utgå från hållplatsen vid Gäddsjön, där bruket förut hade en anlagd järnväg mot Norrelgen. När banan började anläggas finns inget antecknat i brukets arkiv, men i en disponentberättelse från år 1893 framgår att ”därjämte har jernvägen utsträckts från Gäddsjön till Jordbro torvmosse för att fortsätta till västra Silvergruvan i förbindelse med transportled till Älvsjöhyttan” Detta omtalas åren 1894-1895. Spårvidden var 0,742 meter.Då banan till Silververket var färdig, överflyttades alla godstransporter dit. Banan blev nedlagd år 1927 och spåret upprivet och bortfört.2007 beslöt Torpcirkeln att försöka återställa järnvägsbankarna mellan Vintersjön och Örling samt Silvergruvan och Hjortforsen, studiebesök på den senare delen hade gjorts ett antal år tidigare. Efter muntligt tillstånd från markägaren Stora Bergvik påbörjades röjning av buskar och sly.

2013 skrevs ett nyttjanderättsavtal mellan markägaren och Torpcirkeln.

En del brobyggen på den norra delen är utförda, och på den södra delen är dikning påbörjad.
Arbetet kommer att fortsätta i den takt som tiden medger.

© Torpcirkeln Silfvergrufvan 1985-2015